งานยุทธศาสตร์
เมนูหลัก
แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก
แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ๔ ปี
(พ.ศ. 2558 - 2561)

ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียด คลิ๊ก
แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก  (พ.ศ. 2558 - 2561)
(ฉบับร่าง)

********
       ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปของจังหวัดนครนายก
       ส่วนที่  2  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       ส่วนที่  3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT  Analysis)
       ส่วนที่  4  สรุปประเด็นปัญหาแนวทางและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดนครนายก
       ส่วนที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก
                        - วิสัยทัศน์
                        - เป้าประสงค์รวม  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย
                        - ประเด็นยุทธศาสตร์
                        - กลยุทธ์  แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการภายใน  4  ปี

.....งานสำคัญ
หน่วยงานภายใน
แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ๔ ปี
(พ.ศ. 2557 - 2560)
(ฉบับทบทวน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘


ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียด
แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ๔ ปี
(พ.ศ. 2557 - 2560)
(ฉบับสมบูรณ์) ประจำปี 2557


ดาวน์โหลดเอกสาร