งานยุทธศาสตร์
เมนูหลัก
ยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก ปี 2559

       จังหวัดนครนายกได้นำทิศทางการพัฒนาประเทศ  แผนบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของจังหวัดและนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ วิเคราะห์และสรุปสภาวะแวดล้อมของจังหวัด  จึงมีการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดนครนายก  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ  รวมทั้งศักยภาพของจังหวัดนครนายก  ดังนี้
    1. วิสัยทัศน์
    "เมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บ้านแห่งความสุขใกล้กรุง  สังคมและประชาชนผาสุก" 

    2. พันธกิจ
        เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดนครนายกมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์  จึงได้กำหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัดนครนายก  ดังนี้
        2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
        2.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ 
        2.3 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและน่าอยู่ให้แก่สังคม
        2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมีรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    3. เป้าประสงค์รวม
        การพัฒนาจังหวัดนครนายกในระยะเวลา 4 ปี  (พ.ศ. 2557 - 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  กำหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนาที่จังหวัดนครนายกต้องการให้บรรลุมีดังนี้
        3.1 เศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบก้าวหน้าและมั่นคง
        3.2 สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีและเอื้ออาทรต่อกัน
        3.3 ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต 
        3.4 มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด คลิ๊ก
.....งานสำคัญ
หน่วยงานภายใน