ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2558-2561 เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมอุดมปัญญา จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ว่าง
นายธานี  แสงสว่าง
นางอาภรณ์  วุฒิคุณาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร.081-0010055
free-counter-plus.com
น.ส.นภัสวรรณ  บังศรี
พนักงานราชการ
สำนักงานจังหวัดนครนายก อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร 2)
ชั้น 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 26000
นายภัทรพล โมฆรัตน์
เจ้าหน้าที่งานทั่วไป
โทร.089-2034171
โทร. 037-311-273
แฟกซ์ 037-314-575