รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
 

 

จังหวัด

 ผู้ว่าราชการจังหวัด

 รองผู้ว่าราชการจังหวัด

 

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

 

       
กระบี่ นายอำนวย  สงวนนาม นายธีรเทพ  ศรียะพันธ์ นายสาธร นราวิสุทธิ์
     
       
กาญจนบุรี นายรุ่งฤทธิ์  มกรพงศ์ นายเทอดศักดิ์  กรรณสูต น.ส.เสริมศิริ  ภู่ตระกูล
    นายนิมิต  จันทน์วิมล  
       
กาฬสินธุ์ นายวรสิทธิ์  โรจนพานิช นายโกวิทย์  บุญเจริญ นางปราณี  อารมณ์เสรี
    นายเดชา  ตันติยวรงค์  
       
กำแพงเพชร นายกฤช  อาทิตย์แก้ว นายไพศาล  รัตนพัลลภ  นายพิสิทธิ์  พลอยโสภณ
    นายพินิจ  พิชยกัลป์  
       
ขอนแก่น นายเจตน์  ธนวัฒน์ นายชวน  ศิรินันท์พร นายฤาชน  บำรุงแสง
    นายเสรี  พิจิตรศิริ  
    นายแก่นเพชร  ช่วงรังษี  
       
จันทบุรี นายวิทยา  ปิณฑะแพทย์ นายวงษ์  เลิศไพศาล นายสมบูรณ์  จันทวน
    นายพงษ์ศักดิ์  เสมะกนิษฐ์  
       
ฉะเชิงเทรา นายโกเมศ  แดงทองดี นายวีระเดช  สุรสิทธิ์ นายพิรสิญจ์  พันธุ์เพ็ง
    นางกาญจนาภา  กี่หมัน  
       
ชลบุรี นายพิสิฐ  เกตุผาสุข นายพิสิษฐ  บุญช่วง นายประเสริฐ  ธนเศรษฐกร
    นายทวี  นกน้อย  
    นายวีระวิทย์  วิวัฒนวานิช  
       
ชัยนาท นายวิชัย  ศรีขวัญ นางกาญจนา  สู่พานิช นายพยุง  อยู่กลิ่น
    นายสุทัศน์  สุทันกิตระ  
       
ชัยภูมิ นายธวัช  สุวุฒิกุล นายศุทธนะ  ธีวีระปัญญา นายเฉลิมเกียรติ  วรวุฒิพุทธพงศ์
    นายพงษ์ศักดิ์  นาคประดา  
       
ชุมพร นายเมฆินทร์  เมธาวิกุล นายสมพงษ์  ทวิชศรี นายวันชัย  ไชยวรรณ
    นายพินิจ  เจริญพานิช  
       
เชียงราย นายนรินทร์  พานิชกิจ นายศรีพรหม  หอมยก นายรัษฎา  เอิบสุขศิริ
    นายดิเรก  ก้อนกลีบ  
       
เชียงใหม่ นายสุวัฒน์  ตันติพัฒน์ นายธงชัย  วงษ์เหรียญทอง นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ
    นายขวัญชัย  วงศ์นิติกร  
    นายปริญญา  ปานทอง  
       
ตรัง นายนเรศ  จิตสุจริตวงศ์ นายอานนท์  มนัสวานิช น.ส.ดวงใจ ช.  บุญพันธ์
    นายสุรพล  วิชัยดิษฐ  
       
ตราด นายสมบูรณ์  งามลักษณ์ นายสุเวช  ตันติวงศ์ น.ส.รัตนา  ศรีศุภลักษณ์
    นายสมยศ  ตันตยาภรณ์  
       
ตาก นายสวัสดิ์  ศรีสุวรรณดี นายเฉลิมชัย  วรวุฒิพุทธพงศ์ น.ส.จารุวัตย์  ศีลพงษ์
    นายสมชัย  หทยะตันติ  
       
นครนายก นายเชิดวิทย์  ฤทธิประศาสน์ นายธาดา  ธรรมนิยม นางอรศิริ  สิงหราช
    นายสุเทพ  โกมลภมร  
       
นครปฐม นายนาวิน  ขันธหิรัญ นายวีระยุทธ  เอี่ยมอำภา พ.อ.อ.ปัญญา  สระทองอุ่น
    นายทองทวี  พิมเสน  
       
นครพนม นายนิคม  เกิดขันหมาก นายบุญสนอง  บุญมี นายสามารถ จันทร์โคตร
    นายวันชัย อุดมสิน (รกน.)  
       
นครราชสีมา นายสุนทร  ริ้วเหลือง นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต นายจำเริญ  ยุติธรรมสกุล
    นายประชา  จิตสุทธิผล  
    นายบุญสม พิรินทร์ยวง (ชรก.สร.ท.)  
       
นครศรีธรรมราช นายสวัสดิ์  แกล้วทนงค์ นายภาณุ  บุญรักษา นายอุดร  น้อยทับทิม
    นายวงศ์วิบูลย์  กิจวิบูลย์   
    นายไมตรี  บุญยัง  
       
นครสวรรค์ นายพีรพล  ไตรทศาวิทย์ นายประภากร  สมิติ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
    นายวันชาติ  วงศ์ชัยชนะ  
    นายวิทยา  ผิวผ่อง  
       
นนทบุรี นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ์ ร.ต.ท.อุปฤทธิ์  ศรีจันทร์ นายสมบูรณ์ สอนประภา
    นายพูลศักดิ์  ประณุทนรพาล  
       
นราธิวาส นายวิชม  ทองสงค์ นายประยงค์  รัตนพันธ์ นายสายัณห์  อินทรภักดิ์ รกท.หน.สนจ.
    นายกอบกิตติ์  สุวรรณโชติ  
       
น่าน นายสุวัฒน์  โชคสุวัฒนสกุล นายปรีชา  กมลบุตร นายอดิศร  พิทยายน
    นายพีรไสว รัตนเอกวาที  
       
บุรีรัมย์ นายธงชัย  อนันตกูล นายศุภกิจ  บุญญฤทธิพงษ์ นายณรงค์ ครองชนม์
    นายไพรัตน์  สกลพันธุ์   
    นายปราโมทย์ สัจจรักษ์  
       
ปทุมธานี นายวิจิตร  วิชัยสาร นายเฉลิมพล  รัตนวงศ์ นางสันวณี  สุวรรณจูฑะ รกท.หน.สนจ.
    นายชิดพงษ์  ฤทธิประศาสน์  
       
ประจวบคีรีขันธ์ นายประสงค์  พิทูรกิจจา นายทรงเดช  จังติยานนท์ น.ส.ณุวรรณา  อนันตกิจไพศาล
     นายถาวร  โพธิสมบัติ  
     นายอุดมพร คชหิรัญ  
       
ปราจีนบุรี นายสุขุมรัฏฐ์  สาริบุตร นายต่อพงษ์  อ่ำพันธุ์  นางนฤมล  ปาลวัฒน์
    นายสุพล  ศรีพันธุ์   
       
ปัตตานี นายเสนอ  จันทรา นายไตรรัตน์  จงจิตร นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ
    นายมานิต  วัฒนเสน   
       
พระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์  แก้วสุทธิ นายศิริวัฒน์  ศรีตระกูล นายประสิทธิ์  โอสถานนท์
     นายนเรศ  วงศ์สวัสดิ์  
       
พะเยา นายบวร  รัตนประสิทธิ์ นายอดุลย์  พลประอินทร์ นายผดุง  วงษ์ทองคำ
    น.ส.เรืองวรรณ  บัวนุช  
       
พังงา นายสมัชชา โพธิ์ถาวร นายจิต  ผสมพงษ์ นายวีรพงศ์  แก้วสุวรรณ รกท.หน.สนจ.
    นายไมตรี  อินทุสุต (ชรก.สป.มท.)  
       
พัทลุง นายประจักษ์  สุวรรณภักดี นายถาวร  พรหมมีชัย นางลาวัณย์  เวชสาร
    นายศิริ  รุ่งแก้ว  
       
พิจิตร นายพรเทพ  พิมลเสถียร ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศักดิ์  พลายเวช  นายบุญยืน  คำหงษ์
    นายชัยโรจน์  มีแดง  
       
พิษณุโลก นายพิพัฒน์  วงศาโรจน์ นายสุเมธ  แสงนิ่มนวล นายดำรง  อารีกิจ
    นายพินัย  อนันตพงศ์  
    นายสันติ  กรุสวนสมบัติ  
       
เพชรบุรี นายกิตติพงษ์  สุนานันท์ นายพินิจ  อุส่าห์ นายประสาน  วงศ์สวัสดิ์
    นายธีรยุทธ  เฉลิมช่วง  
       
เพชรบูรณ์ นายดิเรก  ถึงฝั่ง นายวิทยา  สุวัจนานนท์ นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย
    นายปรีชา  เรืองจันทร์  
       
แพร่ นายสมศักดิ์  บุญเปลื้อง นายพิษณุ  สวัสดี นายฤทธิพงษ์ เตชะพันธ์
    นายสุกิจจา  กรุณานนท์  
       
ภูเก็ต นายอุดมศักดิ์  อัศวรางกูร นายวินัย  บัวประดิษฐ์ ว่าที่ ร.ต.เลิศเกียรติ  วงศ์โพธิพันธ์
    นายนิรันดร์  กัลยาณมิตร  
    นายพงศ์เผ่า เกษทอง  
       
มหาสารคาม นายวิทย์  ลิมานนท์วราไชย นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี นางสาวกุลวัลย์  สุภัทรหิรผล
    นายปราณีต  บุญมี  
       
มุกดาหาร นายนิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ นายจำลอง  โพธิ์สุข นายสรสิทธิ์ ฤทธิสรไกร
    นายบุญทรง  จันกลิ่น  
       
แม่ฮ่องสอน นายสุพจน์  เลาวัณย์ศิริ นายชนะ  นาคสุริยะ นายสุพจน์  สมานมิตร
    นายสิทธิชัย  ประเสริฐศรี  
       
ยโสธร นายสุธี  มากบุญ นายอรรถพล  พงษ์กิตติโรจน์ นายวิรุฬห์ อัคคะ รกท.หน.สนจ.
    นายวันชัย  สุทิน  
       
ยะลา นายบุณยสิทธิ์  สุวรรณรัตน์ นายภาณุ  อุทัยรัตน์ นายจำเริญ  ตันเกษม
    นายวีระศักดิ์  อนันตมงคล  
       
ร้อยเอ็ด นายนพพร  จันทรถง นายภูริวัฒน์  ชิตทรงสวัสดิ์ นายประเวช  สุขพอดี
    นายอมร  เวชการวิทยา  
    นายประดิษฐ์  กิ่งโก้  
       
ระนอง นายวินัย  มงคลธารณ์ นายไพบูลย์  เกียรติสุขเกษม นายจรัส  เพชรมาก
    นายบัณฑิต  รัตนสัมพันธ์  
       
ระยอง นายวิจารณ์  ไชยนันทน์ นายนันทชัย  สุนทรพิพิธ นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา
    นายอุทัย  สุวรรณ  
       
ราชบุรี นายพลวัต  ชยานุวัชร นายบงการ ลิมปะพันธุ์ นายธวัชชัย  สีสุวรรณ
    นายสมบูรณ์  ศรีพัฒนาวัฒน์  
    นายทวีศักดิ์  คิดบรรจง  
       
ลพบุรี นายปริญญา  อุดมทรัพย์ นายอำนวย  เอมกลิ่นบัว นายพงษ์ศิริ  กุสุมภ์
    นายธนเษก  อัศวานุวัตร   
       
ลำปาง นายอมรทัต  นิรัติศยกุล นายอธิคม  สุพรรณพงศ์ นางชุลีวันทน์  สายสิงห์ทอง
    นายเจริญสุข  ชุมศรี  
       
ลำพูน นายธวัช  เสถียรนาม นายประยูร  วงษ์พานิช นายไพรัชต์ สุนทรีรัตน์
    นายสุรงค์  ปราบโรค  
       
เลย นายสำเริง  เชื้อชวลิต นายสถิตย์  ภักดิ์ศรีแพง นายเทวัญ  สรรค์นิกร
    นายวิรัช  พ่วงทิพากร  
       
ศรีสะเกษ นายถนอม  ส่งเสริม นายสุนาย  ลาดคำกรุง นายเบญจพล เปรมปรีดา
    นายรังสรรค์  เพียรอดวงษ์  
    นายธนู  สุขฉายา  
       
สกลนคร นายปานชัย  บวรรัตนปราณ นายวีระ ชัยพิมลผลิน นางวิตยา  ประสงค์วัฒนา
    นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  
       
สงขลา นายสมพร  ใช้บางยาง นายเชิดพันธ์  ณ สงขลา นายระพีพัฒน์  ณ นคร
    นายอภิชาติ  จุลเสวก  
    นายสุนทร  ฤทธิภักดี  
       
สตูล นายอานนท์  พรหมนารท นายประสิทธิ์  บัวดวง นางสมสุข  พึ่งรัศมี
    นายธันวาคม  เขมะศิริ  
       
สมุทรปราการ นายสุรอรรถ  ทองนิรมล นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ นายการัณย์  ศุภกิจวิเลขการ
    นายวิจารณ์  ผดุงวิถี  
       
สมุทรสงคราม นายวรเกียรติ  สมสร้อย นายประโยชน์  กระจ่างตา นางสุมิตรา  ศรีสมบัติ
    นายประภาศ  บุญยินดี  
       
สมุทรสาคร นายวิมุติ  บัวจันทร์ นายวิบูลย์  สงวนพงศ์  นายวัชระ  ทิพย์พิลา
    ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  
       
สระแก้ว นายสมชาย  ชุ่มรัตน์ นายศานิตย์  นาคสุขศรี นายพิศาล ทองเลิศ
    นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ(ชรก.สร.มท.)  
       
สระบุรี นายทวีป  เทวิน นายคำรพ  สาระจิตต์ นายชาญเดช  คงเอี่ยมตระกูล
    นายวิชชา  ประสานเกลียว(ชรก.สร.มท.)  
       
สิงห์บุรี นายพระนาย  สุวรรณรัฐ ม.ล.จุลกะ  งอนรถ นายวงศศิริ  พรหมชนะ
    นายสนธิ  เตชานันท์  
       
สุโขทัย นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล นายโยธิน  สมุทรคีรี นายอุทาร  ชวเมธี
    นายวิลาศ  รุจิวัฒนพงศ์  
       
สุพรรณบุรี นายทรงพล  ทิมาศาสตร์ นายกมล  จิตระวัง  นายบุญเลิศ พรหมจิรโชติ
    นายกวีรัตน์  อรุณทัต  
       
สุราษฏร์ธานี นายธีระ  โรจนพรพันธุ์ นายสุเมธ  ชัยเลิศวณิชกุล นายอุทาร  พิชญาภรณ์
    นายพิทยา  สุนทรวิภาต  
    นางพัทธนันท์  สมบูรณ์พงษ์  
       
สุรินทร์ นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์ นายอภัย  แก้วมรินทร์
    นายเสนีย์  จิตตเกษม  
    นายใหญ่  โรจน์สุวณิชกร(ชรก.สป.มท.)  
       
หนองคาย นายวงศ์ศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย์ นายเจด็จ  มุสิกวงศ์ นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล รกท.หน.สนจ.
    นายมานิตย์  มกรพงศ์  
       
หนองบัวลำภู นายจารึก  ปริญญาพล นายอารยะ  จิตรบรรจง นายกาศพล แก้วประพาฬ รกท.หน.สนจ.
    นายเฉลิมชัย รัตนจันท(รกน.นิติกร10ชช)  
       
อ่างทอง นายเชนทร์  วิพัฒน์บวรวงศ์ นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์ .ส.เบญจวรรณ์ พาละหาญ
    นางอัศนีย์  บินชัย  
       
อำนาจเจริญ นายสมพงษ์  อนุยุทธพงศ์ นายอำนาจ  ส่งเสริม .ส.อารีย์ กอเจริญรัตน์ รกท.หน.สนจ.
    นายธีรเดช  วงษ์ราช  
       
อุดรธานี นายชัยพร  รัตนนาคะ นายอำนาจ  ผการัตน์ นายประยงค์ สิริประเสริฐศิลป์ รกท.หน.สนจ.
    นายกวี  กิตติสถาพร  
    นายเกียรติศักดิ์  โกศัลวิตร  
       
อุตรดิตถ์ นายปรีชา  บุตรศรี นายสมบูรณ์  เบ็ญมาตร์ นายทวีศักดิ์  วัฒนธรรมรักษ์
    นายสุรชัย พึ่งจิตต์ตน  
       
อุทัยธานี นายอมรพันธุ์  นิมานันท์ ว่าที่ ร.ต.โอภาส  เศวตมณี นายสมผุส  กาญจโนมัย
    นายโอรส  วงษ์สิทธิ์   
       
อุบลราชธานี นายจิรศักดิ์ เกษณียบุตร นายกฤษเพชร  ศรีปาน นายบรรยงค์  วงศ์กนิษฐ์
    นายพิจิตร  ศรีแสง  
    นายสันทัด  จัตุชัย