การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานอำนวยการ

๑. นางสาวดาเรศ พระเพชร ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
   (๑) งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด
   (๒) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสำนักงานจังหวัดข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติงานและงานบำเหน็จความชอบ
   (๓) งานขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการสำนักงานจังหวัดเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม และดูงาน
   (๔) งานรับ-ส่งงานในหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
   (๕) งานวิเทศสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   (๖) งานต้อนรับคณะบุคคลจากในประเทศและต่างประเทศ
   (๗) งานติดตามการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร
   (๘) งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. นายพชรกฤต  ขยันกิจ  ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้.-           
    (๑) งานการกลั่นกรองกฎหมายด้านต่างๆ                           
    (๒) งาน อ.ก.พ.จังหวัด ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ                           
    (๓) งานมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก                        
    (๔) งานประสานการข่าวและด้านด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย           
    (๕) งานสนับสนุนงานปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ           
    (๖) งานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก                       
    (๗) งานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครนายก                           
    (๘) งานศูนย์ประสานงานจังหวัดนครนายกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
    (๙) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

๓. น.ส.สุวภัทร  ชนะพันธ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้.-
    (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเงินและรับผิดชอบงานการเงินของสำนักงานจังหวัดนครนายก เงินในงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ/การเบิกเงินแทนกัน
    (๒) การปฏิบัติงานทางบัญชีของสำนักงานจังหวัดนครนายก การจัดทำบัญชีส่วนราชการ  ทั้งเงินในและนอกงบประมาณ
    (๓) การเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่างๆ ทุกหมวดของสำนักงานจังหวัดนครนายก และส่วนราชการอื่น ที่ได้รับมอบหมายในระบบ GFMIS ทุกขั้นตอน                           
    (๔) งานการจัดทำงบประมาณประจำปี /การของบประมาณเพิ่มเติม           
    (๕) งานการจัดทำงบเดือนรับจากคลัง/งบรายงานการเงินต่างๆ               
    (๖) งานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับบัญชี                       
    (๗) รายงานการควบคุมการใช้ ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ของสำนักงานจังหวัดนครนายก
    (๘) งานการรายงานผลแผนการปฏิบัติงานประจำปี                   
    (๙) รายงานการใช้จ่ายเงินในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ/ค่าสาธารณูปโภค/เงินอุดหนุน/ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ   
    (๑๐) การบัญชีการเงินของสำนักงานจังหวัดนครนายก
    (๑๑) การจัดทำทะเบียนคุม และการรวบรวมใบสำคัญหลักฐานการเงินต่างๆ   
    (๑๒) การออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนนำฝากและนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน   
    (๑๓) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                    

๔. นางสาววาสนา แสงหิรัญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
   (๑) งานบริหารงานบุคคลสำนักงานจังหวัดนครนายก ในส่วนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ที่เกี่ยวกับการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และลาศึกษาต่อ
   (๒) งานพิจารณาคัดเลือกบุคคล/คัดเลือกพ่อตัวอย่าง/คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและการประกาศเกียรติคุณข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
   (๓) งานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการและผู้กระทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
   (๔) งานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานจังหวัด
   (๕) งานพบปะสังสรรค์ประชุมข้อราชการ (สภากาแฟ)
   (๖) งานกำกับห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครนายก และงานขออนุญาตใช้ห้องประชุม
   (๗) งานอำนวยการทั่วไป/สถานที่ ดูแลบริเวณศาลากลางจังหวัด จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
   (๘) งานอำนวยความสะดวกต้อนรับคณะบุคคลที่ขอเข้ามาศึกษาดูงานภายในจังหวัดนครนายก
   (๙) งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๕. นางสาวสุพรรณี พูลพิพัฒน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
   (๑) งานหนังสือทั่วไป/งานหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ และงานเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
   (๒) งานที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาทุกประเภท
   (๓) งานโครงการยุวชนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปี
   (๔) งานนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
   (๕) งานการขอพระราชทานเพลิงศพ
   (๖) งานประสานการจัดงานประจำปี (วันปีใหม่ /วันเด็ก /สงกรานต์/ กาชาด)
   (๗) งานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (ตัวชี้วัด/ PMQA)
   (๘) งานการจัดการงานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (อ.คตป.)
   (๙) งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                     
๖. นางดารณี สุขสบาย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
   (๑) งานกำกับดูแลงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดนครนายกและสำนักงานจังหวัดนครนายก
   (๒) งานทะเบียนเอกสารลับ
   (๓) งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีการต่างๆและงานถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์
   (๔) งานรับเสด็จพระราชดำเนิน
   (๕) งานสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครนายก
   (๖) งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๗. นางสาวทัศนีย์ พวงดอกไม้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
    (๑) งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ การของบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการบำรุงรักษา การซ่อมแซมอาคารสถานที่ศาลากลางจังหวัด บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด และบ้านพักหัวหน้า-สำนักงานจังหวัด ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและบริเวณโดยรอบ และการซ่อมแซมยานพาหนะของสำนักงานจังหวัดนครนายก
    (๒) งานควบคุมการใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
    (๓) งานมาตรการประหยัดพลังงาน                           
    (๔) งานระบบการควบคุมภายในของสำนักงานจังหวัดนครนายก
    (๕) งานรับนักศึกษาฝึกงาน
    (๖) งานปิดประกาศเผยแพร่ข่าวสารการประกวดราคา การสอบราคา ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาจังหวัดนครนายก
    (๗) งานการกุศล/การรับบริจาคของทางราชการ
    (๘) งานการพิจารณาสนับสนุนเงินงบรายจ่ายเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ
    (๙) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย       

๘. นายอดิศักดิ์  ตาทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้.-
    (๑) งานการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
    (๒) งานการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี                       
    (๓) งานขอรับบำเหน็จบำนาญตกทอด/บำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
    (๔) งานการขอรับเงิน กบข.ของข้าราชการ และ กสจ.ลูกจ้างประจำ           
    (๕) งานตัดโอนอัตรารับรองสิทธิการรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล
    (๖) งานสหกรณ์ออมทรัพย์/งานฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ-ลูกจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และงานสวัสดิการของสำนักงานจังหวัดนครนายก   
    (๗) งาน กบข./กสจ./ค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินประกันสังคม
    (๘) การจัดทำทะเบียนคุม และการรวบรวมใบสำคัญหลักฐานการเงินต่างๆ   
    (๙) งานรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี
    (๑๐) การออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนนำฝากและนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน   
    (๑๑) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๙. นายไพโรจน์ ยะลาทรัพย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ระดับ ส ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้.-           
    (๑) ขับรถยนต์ของสำนักงานจังหวัดนครนายก ไปราชการตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน นข ๑๐๗๙    และหมายเลขทะเบียน กข 2775       
    (2) ดูแลอาคารสถานที่อาคารศาลากลางจังหวัด บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด                           
    (๓) ตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก และบริเวณโดยรอบ รวมทั้งดูแลการประดับธงทิว ดูแลความเรียบร้อยของไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ตลอดจนดูแลความสะอาดทั่วไป พร้อมทั้งดูแลภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ให้ดูสวยงาม
    (๔) กรณีไม่มีภารกิจขับรถยนต์ไปราชการ ให้อยู่ประจำที่ห้องสำนักงานจังหวัด  เพื่อให้บริการถ่ายสำเนาเอกสาร อัดสำเนาเอกสาร และเวียนหนังสือราชการเร่งด่วนแก่ส่วนราชการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกศาลากลางจังหวัดนครนายก   
    (๕) ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก และบริเวณโดยรอบให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเหมาทุกประการ               
    (๖) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๐. นางชูศรี หว่างเพียร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ระดับ ส.๓ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้.-
      (๑) งานควบคุมการออกคำสั่งจังหวัดนครนายกและคำสั่งสำนักงานจังหวัดนครนายก   
      (๒) งานธุรการ เกี่ยวกับการแจ้งเวียนหนังสือทั่วไป มติคณะรัฐมนตรี และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั่วไปของทางราชการ   
      (๓) งานจัดเวรยามรักษาสถานที่ราชการ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการ
      (๔) งานจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน บัตรเหรียญราชการชายแดนของข้าราชการ  ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ และลูกจ้างประจำ   
      (๕) ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ กรณีลาหยุดพักผ่อนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก และข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครนายก   
      (๖) การเสนอใบลาประเภทต่าง ๆ จัดทำทะเบียนวันลา  และเสนอสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวต่อหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก   
      (๗) งานพิมพ์เอกสารทั่วไปของสำนักงานจังหวัดนครนายก และช่วยลงทะเบียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบไม่อยู่
      (๘) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๑. นางธัญญพร พวยอ้วน ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ระดับ ส ๓  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
      (๑) ลงทะเบียนรับ - จ่ายหนังสือราชการทางระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ของสำนักงานจังหวัดนครนายก และช่วยลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือดังกล่าว ที่ลงทะเบียนฯ เสร็จสิ้นแล้วให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ในกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ หรือมีปริมาณหนังสือในแต่ละวันเข้ามาเป็นจำนวนมาก
      (๒) ช่วยปฏิบัติงานหน้าห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก กรณีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่อยู่หรือไปราชการ
      (๓) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๒. นายสมพงษ์  พุฒซ้อน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓ มีหน้าที่ รับผิดชอบ ดังนี้-
      (๑) ส่งหนังสือราชการที่สำนักงานไปรษณีย์ไทย สาขานครนายก
      (๒) เวียนหนังสือราชการแก่ส่วนราชการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกศาลากลางจังหวัด-นครนายก
      (๓) ดูแลการปิด-เปิดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องน้ำ ทางบันไดหนีไฟของศาลากลางจังหวัดนครนายกทุกห้อง ทุกชั้น หลังเลิกงาน พร้อมทั้งดูแลการเปิดไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก   
      (๔) ควบคุมการเปิด-ปิดห้องประชุม ๑,๒ ชั้น ๕ และดูแลวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานพิธีต่างๆที่ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัด
      (๕) ควบคุมการปิด-เปิดลิฟท์ตามเวลาที่กำหนด
      (๖) จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานจังหวัดนครนายกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน
      (๗) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๓. นายประฎิษฐ์  นิลบุตรดา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้.-
      (๑) ขับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (๒)
      (๒) แจกจ่ายหนังสือภายนอกที่ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจากหน่วยงานภายนอกที่ลงทะเบียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว  ให้กับส่วนราชการที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จสิ้น ภายใน ๑ วัน พร้อมทั้งดูแลบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการหมายเลขทะเบียน กข ๒๕๓๒ และขับรถยนต์ไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
      (๓) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๔. นายทองคำ  งามวาจา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้.-
      (๑) ขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
      (๒) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๕. นายชลาลัย มีนวน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ
     (๑) ขับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (๑)
     (๒) ดูแลแฟ้มเอกสารหน้าห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ เพื่อเสนอให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจารณาลงนาม พร้อมทั้งเสนอหนังสือเวียนของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ส่งถึงหัวหน้าสำนักงานจังหวัด เพื่อวินิจฉัยสั่งการ และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๖. น.ส.วนิดา ศรีประยูร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
     (๑) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก             
     (๒) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน การดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครนายก
     (๓) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานจังหวัดนครนายกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
     (๒) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๗. น.ส.กาญจนา  เคหะสมบูรณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
     (๑) งานเกี่ยวกับศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครนายก
     (๒) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานจังหวัดนครนายกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
     (๓) งานพิมพ์เอกสารราชการของสำนักงานจังหวัดนครนายก ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไปของสำนักงานจังหวัดนครนายก
     (๔) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

๑๘ น.ส.จารุวรรณ  นาคฤทธิ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
     (๑) ลงทะเบียนเอกสารภายนอกที่ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งช่วยงานประชุมคณะกรมการจังหวัด การนัดหมายแบบไร้กระดาษ
     (๒) พิมพ์เอกสารราชการของสำนักงานจังหวัดนครนายก
     (๓) งานขออนุญาตใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครนายก
     (๔) งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
๑๙. นายจักรพงษ์  ช้อนทอง พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
     (๑) ลงทะเบียนเอกสารภายนอกที่ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประสานงานและการปฏิบัติงานประจำสำนักงานจังหวัด
     (๒) งานขออนุญาตใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครนายก
     (๓) ขับรถยนต์ของสำนักงานจังหวัดนครนายก
     (๔) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

สำนักงานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
สำนักงานจังหวัดนครนายก โทร / โทรสาร.0-3731-4575