ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 037-314575
นายภัทรพล ลักษณาวิบูลย์กุล
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
ผังบุคลากร
งานธุรการ
งานการเงิน
งานนิติการ
งานอำนวยการและประสานราชการ
นางดารณี  สุขสบาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.ทัศนีย์  พวงดอกไม้
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางชูศรี  หว่างเพียร
พนักงานพิมพ์ ส3
นางธัญญพร  พวยอ้วน
พนักงานพิมพ์ ส3
นายสมพงษ์ พุฒซ้อน
พนักงานพิมพ์ ส2
น.ส.จารุวรรณ นาคฤทธิ์
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
น.ส.ธิพาพร รอดเกตุกุล
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
นายอดิศักดิ์ ตาทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายพชรกฤต ขยันกิจ
นิติกรปฏิบัติการ
น.ส.กาญจนา เคหะสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.วนิดา ศรีประยูร
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
นายยูโสบ อุเจะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวดาเรศ พระเพชร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายทองคำ  งามวาจา
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นายไพโรจน์ ยะลาทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นายประฏิษฐ์ นิลบุตรดา
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นายชลาลัย มีนวน
พนักงานขับรถยนต์ ส2
Http://www.free-counter-plus.com
สำนักงานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
สำนักงานจังหวัดนครนายก โทร / โทรสาร.0-3731-4575